Menu

Privacyverklaring

Privacystatement

Websus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Websus
Zonnehorst 5
7207 BT Zutphen
info@websus.nl
+31 6 34 38 11 04

Websus hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens van haar websitebezoekers, klanten en leveranciers. Websus verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre en op welke manier.

Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Websus draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb je het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@websus.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Website, contactformulier en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hier expliciete toestemming voor bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics.

Op onze website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. In het contactformulier wordt gevraagd naar bedrijfsnaam, website en naam, email en telefoonnummer van de contactpersoon. Naam, email en telefoonnummer zijn als verplichte velden aangemerkt. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt per email (Hierbij kun je denken aan naam, telefoonnummer en email of andere persoonsgegevens die je aan ons toestuurt). Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Dienstverlening
Websus houdt zich bezig met websitebouw, optimalisatie, support en hosting. Tevens biedt Websus webwinkelsoftware aan.

Om onze werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier te verrichten hebben wij de volgende gegevens nodig:

– (bedrijfs)naam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– emailadres
– contactpersoon

Door een betaling aan Websus te doen verstrek jij als klant jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Gelet op het feit dat wij het beheer van de bovenstaande diensten verrichten, beschikt Websus over gebruikersnamen en wachtwoorden. Deze worden alleen gebruikt voor websitesupport, domeinregistratie en hosting.

Soms ontvangt Websus hostingegevens van jou als klant. Dit kan een gebruikersnaam en wachtwoord zijn maar ook een IP adres.

Als het gaat om domeinregistratie zal er worden gevraagd om bedrijfsnaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en soms naar KVK nummer en BTW nummer. Ook kan er in uitzonderlijke gevallen naar geboorteland worden gevraagd. Dit is bij bepaalde domeinextensies het geval.

Door de bovenstaande dienstverlening heeft Websus soms toegang tot persoonsgegevens waar het hoe en het waarom van de gegevensverwerking niet door Websus, maar door jou als klant wordt bepaald, zoals, maar niet uitsluitend hosting of beheer van website of webshop. Jij bent als klant dan de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt zelf welke persoonsgegevens voor welke doeleinden mogen worden gebruikt en hoe lang Websus deze persoonsgegevens mag bewaren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat voor Websus. Ook zullen de betrokkenen bij jouw bedrijf haar rechten uitoefenen. Wij adviseren dan ook om in dit soort situaties met ons een verwerkersovereenkomst te sluiten.

(Potentiële) leveranciers
Websus heeft ook contact met leveranciers. Websus heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met je in contact te kunnen treden;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek websitebouw, optimalisatie, support, domeinregistratie en hosting;
 • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met leveranciers;
 • het afhandelen van betalingen;
 • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
 • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Websus;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met jou in contact kunnen treden. Tevens kan Websus zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan bouw, optimalisatie, support, domeinregistratie en hosting geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal Websus persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Websus een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Websus hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Websus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Websus hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@websus.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
Websus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Mocht je bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de email of het contactformulier dan zal, indien je geen klant bij ons bent of wordt, deze email worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging.

Verstrek jij als klant een IP adres als hostingegeven dan zal deze tot het einde van de dienstverlening worden bewaard.

Websus is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Websus zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Gegevens van jou als klant die niet vanuit een wettelijke verplichting worden bewaard zullen worden verwijderd.

Gebruikersnamen en wachtwoorden zullen worden verwijderd als deze voor de betreffende dienstverlening niet meer nodig zijn.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, naam telefoonnummer en email van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, kvknummer en btwnummer.

Gegevens die je zelf aan Websus verstrekt zullen zoveel mogelijk worden geretourneerd aan het einde van de dienstverlening.

Zoals aangegeven zal Websus bij sommige dienstverlening enkel als verwerker in de zin van de nieuwe privacywetgeving kunnen worden aangemerkt. Jij zal als klant het hoe en het waarom van de gegevensverwerking bepalen, waardoor jij als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt en ook de bewaartermijnen bepaald.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Websus heeft soms toegang tot persoonsgegevens waar het hoe en het waarom van de gegevensverwerking niet door Websus, maar door jou als klant wordt bepaald, zoals, maar niet uitsluitend hosting of beheer van website of webshop. Als het gaat om verwerking van persoonsgegevens in het kader hiervan kan Websus als verwerker worden aangemerkt. Jij dient dan als klant vooraf toestemming te verlenen voor het inschakelen van derde partijen.

Tussen Websus en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Websus worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Flexwebhosting
Websus is zelf geen hostingspartij, maar brengen dit onder bij Flexwebhosting. Hier wordt zowel de website/ webshop als de emailserver van ons en onze klanten gehost.

WordPress
Websus maakt gebruik van WordPress, een internet platform die eveneens zorgt voor hosting en templates voor de inhoud van de website. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kun je denken aan het invullen van een formulieren op een website. WordPress bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens bij WordPress worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Onedrive
Vanwege de veiligheid van de betreffende persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens in de cloud opgeslagen en een back up gemaakt, bij Onedrive. Onedrive is een programma van Microsoft.

Microsoft bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens bij Microsoft worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Tevens heeft Microsoft datacentra in Europa laten bouwen en garandeert zij dat data opgeslagen in de Cloud nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

CCV shop
CCV is een partij die een webshop oplossing inclusief hosting en support biedt. Ook betaling op de webshop wordt via deze partij geregeld. Websus biedt deze oplossing aan haar klanten aan.

EasyAdmin en accountant
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan middels het programma EasyAdmin9 en onze accountant.

Keepass
Vanwege het voldoen aan het beveiligd opslaan van wachtwoorden maakt Websus gebruik van een wachtwoordmanager. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie.
De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Zwitserland en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Microsoft Office 365
Wij gebruiken Microsoft Office 365 als partij om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met je kunnen komen. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Tevens heeft Microsoft datacentra in Europa laten bouwen en garandeert zij dat data opgeslagen in de Cloud nooit verplaatst zou worden naar datacentra buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.websus.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers.

Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Social media cookies van derden
Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Google Analytics
Websus maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Voor analytische cookies moet expliciet toestemming worden gevraagd. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Websus verzameld.

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Websus heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

 • Er een verwerkersovereenkomst tussen Websus en Google is over de Analytics gegevens.
 • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.
 • De informatie niet met anderen gedeeld wordt;
 • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Websus geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Websus gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.websus.nl en emailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Websus geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Websus is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Websus is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 juni 2018.